Zaznacz stronę

 

Regulamin

Regulamin sklepu


I. DEFINICJE

1. Sprzedającym jest:
Sklep internetowy pod adresem sklep.weglomat.pl prowadzony przez:
WęgloMat S.C.
ul. Oświęcimska 40
32-500 Chrzanów
NIP: 628-10-01-602

KONTAKT:
e-mail: biuro@weglomat.pl
Telefon: 32 62 335 91

zwany dalej Sprzedawcą.

2. Produkt/produkty – rzecz lub rzeczy będące przedmiotem sprzedaży przeprowadzanej zgodnie z niniejszym Regulaminem. Produkty oferowane przez www.weglomat.pl/sklep/ pochodzą bezpośrednio od Producentów i są produktami oryginalnymi i markowymi.
3. Sklep Internetowy – serwis transakcji internetowych dostępny pod adresem www.weglomat.pl/sklep/, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedającego produkty.
4. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).;
5. Konsument – klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93)
6. Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;
7. Cennik – spis produktów z podaniem ich cen, znajdujących się w ofercie Sprzedawcy;
8. VAT – podatek od towarów i usług, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.);
9. Formularz Zamówienia – usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient nieposiadający konta użytkownika, może dokonać zakupu produktów.
10. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedającym a Klientami umów sprzedaży Produktów, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klientów ze sklepu internetowego, dostępnego pod adresem internetowym www.weglomat.pl/sklep/
2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu Internetowego.
3. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu Internetowego, odnoszące się do Produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.
4. Warunkiem korzystania z usług Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.

III. WYMAGANIA TECHNICZNE

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu Internetowego www.weglomat.pl/sklep/

dostęp do sieci Internet, poprawnie skonfigurowana i zainstalowana przeglądarka internetowa:
Firefox – wersja 3 + wersja 8 i późniejsze lub
Chrome – wersja 17 i późniejsze lub
MSIE – wersja 7 i późniejsze lub
Opera – wersja 11 i późniejsze lub
Safari – wersja 5 i późniejsze
W związku ze stałymi zmianami wprowadzanymi na stronie zaleca się stosowanie najnowszych wersji przeglądarek internetowych, odpowiednich dla danego systemu operacyjnego.

IV. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania między Sprzedawcą a Klientem umów sprzedaży, których przedmiotem są Produkty  wystawione w chwili składania zamówień na stronie www.weglomat.pl/sklep/ za pomocą sieci Internet.

V. WARUNKI ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie w sklepie internetowym można składać poprzez wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie sklepu internetowego. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży zamówionego Produktu.
2.  Przed potwierdzeniem zamówienia, Klient składa oświadczenie o akceptacji Regulaminu Sklepu Internetowego oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania. Zamówienie jest dokonane z chwilą przekazania przez Klienta wszystkich informacji koniecznych do jego realizacji i potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę wraz z nadaniem numeru temu zamówieniu.
3. Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych danych osobowych koniecznych do realizacji zamówienia tj.: imię, nazwisko, adres e-mail, adres płatnika i adres dostawy, nazwę firmy i NIP(dla firm) oraz nr telefonu. W trakcie składania zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzonych danych poprzez użycie przycisku „Usuń” przy danej pozycji w koszyku, a następnie ponownym wybraniu produktów i dodaniu ich do koszyka.
4. Weryfikacja, usunięcie błędu lub korekta zamówienia jest możliwa aż do momentu realizacji wysyłki, poprzez wiadomości e-mail do Sprzedawcy na adres biuro@weglomat.pl lub też telefonicznie pod numerem telefonu +48 32 62 335 91
5. Klient w ramach serwisuwww.weglomat.pl/sklep/ może nabyć dodatkowy rabat na dokonywane przez siebie transakcje w następujących sytuacjach:
– w ramach akcji promocyjnych,
– w ramach konkursów organizowanych przez www.weglomat.pl/sklep/

VI. PŁATNOŚCI I CENY

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zakupione towary:
a) Przed wydaniem towaru  w formie:
– przedpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego,  prowadzony przez BANK PEKAO B.P. Nr konta: 43 1020 2384 0000 9102 0199 5067
b) W momencie odbioru towaru:
– gotówką w przypadku odbioru towaru przez Klient we własnym zakresie ze sklepu WęgloMat.,
2. W tytule płatności Klient podaje numer zamówienia.
3. Wszystkie ceny prezentowane w sklepie podane są w polskich złotych i zawierają VAT. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
4. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia Produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy Produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena Produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

VII. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Sklep internetowy www.weglomat.pl/sklep umożliwia Klientom:
– składanie zamówień dotyczących Produktów  dostępnych w ramach Sklepu Internetowego i zawierania umów kupna/sprzedaży Produktów na odległość,
– uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym
2. Wszelkie informacje dotyczące Produktów, w  tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, instrukcje, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.weglomat.pl/sklep kierowane przez WęgloMat do odbiorców i potencjalnych Klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.
3. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.weglomat.pl/sklep

VIII. DOSTAWA

1. Dostawa zamówionych Produktów realizowana jest w dni robocze (od poniedziałku do piątku) na terenie całej Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej.
2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:
– czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki),
– czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.
3. Sprzedawca rozpoczyna realizację zamówienia tego samego dnia nie później jednak niż w terminie do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Klienta i otrzymania przez Sprzedawcę płatności dokonanej przelewem. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się dodatkowo o czas realizacji przelewu. W momencie wyczerpania stanów magazynowanych zamawianego Produktu, czas rozpoczęcia realizacji zamówienia może ulec przedłużeniu o czas konieczny do skompletowania zamówienia. Klient zostanie zawiadomiony o nowym terminie rozpoczęcia realizacji zamówienia za pomocą poczty elektronicznej.
4. Dostawa przesyłki następuje na adres podany przez Klienta na Formularzu Zamówienia  lub też inny ustalony z Klientem poprzez e-mail.
5. Do każdego zamówionego Produktu dołączany jest paragon fiskalny. Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne żądanie Klienta, po podaniu wszystkich danych potrzebnych do jej wystawienia.
6. Koszt dostawy Produktów  pokrywa Klient.
7. Koszt dostawy uzależniony jest od wagi i rozmiarów przesyłki. Koszt dostawy w  przypadku przesyłek wielkogabarytowych  ulega zmianie. Aktualny cennik przesyłek znajduje się na stronie internetowej sklepu. Klient przed dokonaniem zakupu jest informowany o kosztach przesyłki zamówionego towaru.
8. W przypadku nieobecności Klienta w miejscu odbioru przesyłki, pracownik firmy kurierskiej pozostawi awizo z informacją o miejscu i czasie odebrania przesyłki oraz o możliwości uzgodnienia kolejnego terminu dostawy. Termin odbioru wynosi siedem dni i liczony od dnia pozostawienia awizo.
9. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany na naszych stronach, kontaktujemy się z kupującym, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia.
Przesyłki są dostarczane firmą kurierską zazwyczaj następnego dnia roboczego po dokonaniu wysyłki z naszego magazynu. Sklep WęgloMat nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane niewywiązaniem się przez firmy kurierskie z umów obsługi przewozowej.

10. Dostawa towaru o dużych gabarytach może być dostarczona naszym transportem (cena do uzgodnienia przed zakupem) lub odbiór osobisty przez klienta.

 

IX. REKLAMACJE

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych Produktów z umową. Spółka odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania Produktu Klientowi.
2. Reklamacje można składać w następujący sposób:
– mailowo – wysyłając wypełniony  formularz reklamacji na adres biuro@weglomat.pl
– pisemnie – wysyłając wypełniony formularz reklamacji na adres WęgloMat S.C. 32-500 Chrzanów ul. Oświęcimska 40, z dopiskiem „Reklamacja”,
– osobiście w siedzibie Sprzedawcy
– w inny sposób zapewniający dotarcie oświadczenia o reklamacji do Sprzedającego.
3. Reklamacja pisemna powinna zawierać:
– imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby kupującego;
– numer zamówienia;
– oznaczenie reklamowanego Produktu wraz z datą jego zakupu;
– numer konta bankowego Klienta;
– przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;
– określenie roszczenia;
– podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji – w przypadku wniesienia jej w formie pisemnej.
4. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
5. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę Klient powinien dostarczyć reklamowany Produkt lub Produkty wraz z dowodem ich zakupu do Sprzedawcy i opisem reklamacji.
6. Sposób opakowania i przewozu towarów reklamacyjnych powinien odpowiadać właściwościom rzeczy.
7. W przypadku uzasadnionej reklamacji towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny pełnowartościowy, a jeśli nie będzie to możliwe Sprzedawca zwróci wszelkie poniesione przez Klienta koszty transakcji lub zaoferuje inne dostępne towary do wyboru. Zapis nie dotyczy Konsumenta do którego odnosi się punkt 6 poniżej.
8. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem za niezgodność z umową sprzedaży produktu zakupionego przez tego Klienta, w zakresie określonym Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.
9. Jeżeli Produkt nabyty przez Konsumenta jest niezgodny z umową, Konsument może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Konsumenta  inny sposób zaspokojenia.
10. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkował się do żądania Konsumenta w terminie 30 dni – uważa się, że uznał je za uzasadnione.
11. Jeżeli Konsument z przyczyn określonych powyżej nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność Produktu  z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia. Kupujący traci uprawnienia do reklamacji, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności Produktu  konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
12. Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. W przypadku bliższych informacji dotyczących gwarancji prosimy o kontakt ze Sprzedawcą.
W przypadku Produktu, na który Sprzedawca udzielił gwarancji, Klient może reklamować Produkt posiadający wady w następujący sposób:
Proszę o wskazanie podstawowych informacji o treści udzielanej gwarancji

X. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY / ZWROT

1. W przypadku gdy kupującym jest Konsumentem może skorzystać z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od otrzymania Produktu, a jeżeli Produkt lub Produkty były dostarczane partiami lub w częściach termin ten liczony jest od daty otrzymania ostatniej partii lub części Produktu lub Produktów. . Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej. Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu lub wzoru, który stanowi załącznik nr 2 do  Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
2.Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1,  nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
1)    o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2)    w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6)    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7)   o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
8)  zawartej w drodze aukcji publicznej;

3. Jeżeli Klient skorzysta z prawa odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. Klient ma obowiązek dokonać zwrotu Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. W przypadku zwrotu Produktu , Klient jest zobowiązany do pokrycia bezpośrednich kosztów jego dostawy do Sprzedawcy.
4. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, po otrzymaniu  oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesłanego (zwróconego) przez Konsumenta , dokonuje zwrotu otrzymanej przez niego zapłaty. Zwrot zapłaty zostanie dokonany w taki sam sposób jakiego użył Konsument.
 W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.
5. Procedura zwrotu dotyczy tylko Produktu , który nie nosi widocznych śladów eksploatacji wykraczających poza zwykłe zużycie zarząd. Sposób opakowania i przewozu zwracanego Produktu powinien odpowiadać właściwościom rzeczy.
6,  Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, dokonuje zwrotu otrzymanej przez niego zapłaty w przypadku uznania reklamacji i braku możliwości wymiany, usunięcia wady Produktu lub obniżenia ceny.

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.    Administratorem danych osobowych Klienta Sklepu Internetowego www.weglomat.pl/sklep jest WęgloMAt S.C. z siedzibą w Chrzanowie, ul. Oświęcimska 40, 32-500 Chrzanów. Dane kontaktowe Spółki: tel. +48 32 62 335 91, adres e-mail: biuro@weglomat.pl
2.    Spółka przetwarza dane osobowe w celach:
(1)    świadczenia usługi prowadzenia konta Klienta w Sklepie Internetowym www.weglomat.pl/sklep. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
(2)    sprzedaży produktów oferowanych przez Spółkę –  podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
(3)    marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
(4)    rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
(5)    wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną –  wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Klienta. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
3.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy ze Spółką.
4.    Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
5.    Odbiorcami danych osobowych będą:
(1) podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Spółki w celu obsługi portalu www.weglomat.pl/sklep oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Spółki,
(2) podmioty świadczące usługi dostawy produktów,
– na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,
(3) Przelewy24 –  podmiot świadczący usługi płatności on-line. (gdy taka usługa pojawi się na naszej stronie.
6.    Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7.    W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Spółki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej weglomat.pl
2. Wszelkie uwagi odnoszące się do funkcjonowania sklepu, prezentacji i wiarygodności danych, lub stwierdzonych nieprawidłowości, prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres : biuro@weglomat.pl
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827) i innych obowiązujących aktów prawnych.
4. Konsument ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń takich jak: mediacje, sądownictwo polubowne, skierowanie wniosku do instytucji zajmującej się ochroną praw konsumentów, w tym Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zasady dostępu do tych procedur znajdują się na stronach internetowych i w siedzibach powyższych instytucji.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

Załącznik do regulaminu:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:     WęgloMat ul. Oświęcimska 40, 32-500 Chrzanów

e-mail: biuro@weglomat.pl

–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
–    Adres konsumenta(-ów)
–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
–    Data
(*) Niepotrzebne skreślić.